Nová zelená úsporám Light

Kdo může získat dotaci:

žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12. 9. 2022

žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

NEBO

žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci některý ze členů domácnosti pobíral přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti žadatele

Dotace je určena pro vlastníky:

Rodinného domu  nebo trvale obývaného rekreačního objektu

Bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt

Členy bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě

Dotace pro rodinné domy:

Typ opatření Měrná jednotka Rodinné domy

Dotace []

Bytové domy

Dotace []

Zateplení fasády běžný metr 6 000 -
Zateplení střechy kompletní opatření 120 000 -
Zateplení stropu pod půdou kompletní opatření 50 000 -
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem kompletní opatření 60 000 -
Výměna výplní otvorů - oken 1 ks výplně 12 000 12 000
Výměna výplní otvorů - vchodových dveří 1 ks dveří 18 000 18 000

 

Aktivita (typ opatření) Měrná jednotka Dotace [Kč]
Solární fotovoltaický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru) ks 90 000
Solární fotovoltaický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívač (bojler) ks 60 000
Solární termický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače nebo osazení solárního výměníku do stávajícího ohřívače ks 90 000
Solární termický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívač ks 60 000

Maximální výše dotace a obecné podmínky:

Peníze jsou vyplaceny předem ve formě zálohy

podpora až 100 % realizačních výdajů

BD – maximálně 150 000 Kč (nelze opakovaně)

RD - maximálně 240 000 (nelze opakovaně)

Zateplení   150 000 Kč

OZE   90 000 Kč

podaná žádost na zateplení v první výzvě = možnost podat žádost pouze na ohřev vody

jedna žádost na rodinný dům – samostatně nebo v kombinaci

V bytových domech musí být zajištěn souhlas ostatních spoluvlastníku popř. SVJ